Quy định về quản lý và kiểm soát thông tin trên Website/ Ứng dụng

03-07-2020 13:07:48


QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ/KIỂM SOÁT THÔNG TIN TRÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG

Chúng tôi - BLC có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
+ Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với BLC
+ Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của BLC
+ Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường
+ Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của BLC
+ Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác
+ Để nhận dạng và/hoặc xác minh
+ Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn
+ Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với BLC hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của BLC, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì.

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận